Nyheter

2024-04-17

 

Rådgivarna i Sjuhärad fick 426 000:- för sitt projekt att på nya sätt kombinera IT-systemet Top Cows data med aktuell forskning för att kunna erbjuda rådgivning som stärker den långsiktiga konkurrenskraften hos mjölkproducenter i södra Sverige.

2021-11-25

Studenter och forskare belönades vid Linnéuniversitetets stipendiehögtid i Kalmar

Varje år tilldelas såväl studenter som forskare stipendier från olika fonder och stiftelser vid stipendiehögtiden på Linnéuniversitetet. I år hölls högtiden på Universitetskajen i Kalmar, och även detta år var det ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet och Sparbanksstiftelsen Kronan. Sammanlagt delades det ut stipendier för 815 000 kronor, fördelat på 26 stipendiater. Däribland Stiftelsen Seydlitz MP Bolagens tre stipendier till examensarbeten inom skog och träteknik.

Under förmiddagen delade Sparbankstiftelsen Kronan ut totalt 450 000 till 15 examensarbeten vid Linnéuniversitetet. Arbeten som berör allt från jämlikt stöd i vuxenpsykiatrin och professionella känslor hos bibliotekarier till marknadsföring av barn i Familjehemsbankens annonser, detektering av avvikelser i bikupor, livscykelanalys för att bygga med hampafiber, covid-pandemins effekter på hotell och stans bästa öl.

Efter lunch fortsatte festligheterna med Linnéuniversitetets egna utdelningar där totalt 11 stipendiater fick ta emot pris. Fakulteten för konst och humaniora lyfte fyra av sina studenter lite extra då de delade ut årets SOL-stipendium.

Videum delade ut årets entreprenörspris till en av universitetets forskare och Tore Danielssons stipendiefond delade ut hela 100 000 var till tre forskare vid Fakulteten för teknik.

 

Linnéuniversitets stipendieutdelning

2020-10-07

Övriga bidrag

SLU- kurskostnader (30 tkr).

Linneuniversitet- Priser till studenter inom Skog o Trä (30 tkr/år).

Linneuniversitet- Kurs- och konferenskostnader doktorander (flera tillfällen 143 tkr).

Linneuniversitet- Resa till Bryssel för studerande inom institutionen för
Skog- och träteknik (73 tkr).

Branschdag för skogens digitalisering (35 tkr).

Smålands skogsvårdsförbund, möteskostnader (17 tkr).

Smålands Trädgård – Seminarium på Farstorps Gård, om köttproduktion
på naturbetesmarker (15 tkr).

Skogforsk/SLU – Doktorands kostnader för resa och utbildning i Kanada (75 tkr).

2020-10-07

Hushållningssällskapet i Jönköping

Skoldagar på lantgårdar (160 tkr).

Syftet med dagen är att elever skall få en ökad förståelse för matens ursprung och de gröna näringarna. 

2020-10-07

Green Challenge Sweden AB och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Fodertillskott för reducering av mjölkkors utsläpp av metangaser (725 tkr).

Syftet är att söka efter ett fodertillskott, en metod för behandling av foder eller annat sätt att via intag av fast och eller flytande föda få främst mjölkkor att reducera sina utsläpp av metangas från våmmen.

2020-10-07

Njudungsgymnasiet, Vetlanda

Bidrag till maskininvestering, marknadsföring samt lärarlöner under en tid av tre år (4 939 tkr).

Syftet är att elever som genomfört studier vid teknikprogrammets inriktning produktionsteknik eller industriprogrammets inriktning produkt- och maskinteknik (metall). Eller med komvux yrkespaket läst en utbildning med hög kvalitet och har en spetskompetens mot verktygsteknik.

Målen är: 

 • Utbildningsinnehåll: Utbildningen har ett innehåll som matchar näringslivets kompetensbehov avseende yrkesrollen verktygstekniker/verktygsmakare.
 • Marknadsföring: Utbildningen kommuniceras på ett sätt som visar en tydlig yrkesroll. Den marknadsförs med
  dess fördelar i form av god kvalitet, näringslivsengagemang, anställningar, företagspraktik, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter etc.
 • Samverkan näringsliv: Utbildningen är känd och väl förankrad hos näringslivet. 
 • Ekonomisk hållbarhet: Utbildningen är ekonomiskt hållbar och förankrad utifrån politiska beslut samt delfinansiering från näringsliv. 

2020-10-07

Linnéuniversitet

Svensk Träteknisk Forskning 75 år (75 tkr).

Stöd till layout och tryckning för en skrift med arbetsnamnet Svensk träteknisk forskning 75 år – Samverkan mellan stat och industri 1942-2016.
Syftet är att göra den bedrivna trätekniska forskningen och dess resultat kända för en bredare krets.

2020-10-07

Skogforsk (1)

Lektionssal–Farstorps gård – Tallens genetik och förädling (575 tkr).

Projektet syftar till att anlägga ett demonstrationsförsök med tall på Farstorps gård. Försöket skall designas för att ge ökad kunskap kring tallens genetik samt öka förståelsen för skogsträdsförädlingens arbete och framsteg. Projektet skall fördjupa undervisnings- och forskningssamarbetet i södra Sverige.

2020-10-07

Ölands utbildningscenter

Djurskötare inom mjölkproduktion, yrkessvenska (260 tkr).

Röjsågsutbildning för personer med andra modersmål än svenska, samt utbildning i yrkessvenska för blivande djurskötare inom mjölkproduktion.

2020-10-07

Växa Sverige ek. för.

Steget före med sinkorna (200 tkr)

Syftet med projektet är att studera och beskriva utfodrings- och skötselrutiner för sinkor i ett antal besättningar i Sverige, samt att undersöka effekterna på hälsa hos ko och kalv, klimatpåverkan och mjölkproduktion.

2020-10-07

Naturbruksgymnasiet Kalmar

Uppdatera skogsmaskinsimulatorer (141 tkr)

Uppdatera två simulatorer med senaste programvaran, utbildningspaket med nya körövningar, komponenter i datorer för att klara nya programvaran, samt även koppla till VR-tekniken (Virtual Reality).

2020-10-07

Sunnerbogymnasiet, Ljungby kommun

Framtidens chaufförer till skogsnäringen (100 tkr)

Bidrag till anskaffning av timmerlastbil med kran och släp i syfte att öka attraktiviteten i yrkesutbildningen med slutligt mål att säkra fler skogstransportförare till skogsbranschen.

2020-10-06

Skogforsk

Översikt av metoder och informationsflöde för virkesmätning (150 tkr). Syftet med projektet är att skapa en lägesbild och identifiera behov för framtida forskning och utveckling inom virkesmätning. Av särskilt intresse är potentialer att förbättra mätningen och transparensen i informationsflödet, för att bidra till rättvis betalning för köpare och säljare.

2020-10-06

Hushållningssällskapet Jönköping

Effektivare produktion av ekologisk foderspannmål (105 tkr).

Syftet är att ta fram kunskap kring vilka sorter av ekologiska foderspannmål som leder till bäst skörd när det kommer till småländska odlingsförhållanden.

2019-08-30

Vetlanda Lärcentrum

Utbildning i röjning (660 tkr).

2019-08-30

SLU Alnarp

Euroforester utbildning i Masterprogram (350 tkr).

2019-08-30

Spillkråkan

Utbildningsseminarie för kvinnliga skogsägare (120 tkr).

2019-08-30

Malin Kyllesjö

Utbildning av skogsbrandhundar (100 tkr).

2019-08-30

Biometria

Branschgemensam vägklassning (300 tkr).

2019-08-30

Göteborgs Universitet

Digital transformation – doktorsavhandling 3 år (3 mkr).

2019-08-30

Kvinnerstadgymnasiet

Simulatorbaserad undervisning för skogsmaskinförare (700 tkr).

2019-08-30

Linnéuniversitetet

Intressekonflikter kring skogsbruk (170 tkr).

2019-08-30

SkogForsk

Skogskunskap om skogsbränsle (80 tkr).

2019-08-30

RyssbyGymnasiet

RyssbyGymnasiet – simulatorbaserad undervisning för skogsmaskinförare (740 tkr).

2019-06-18

Njudungsgymnasiet i Vetlanda

Njudungsgymnasiet i Vetlanda satsar på viktig utbildningsinriktning för teknikindustrin!

Njudungsgymnasiet har efter genomförd förstudie 2018 kring verktygsmakarutbildning beviljats medel för utveckling av gymnasiala teknikprogrammet med inriktning mot verktygsmakare/verktygstekniker. I Sverige finns idag ingen motsvarande gymnasial utbildning med huvudinriktning mot verktygsmakare/verktygstekniker.
Satsningen välkomnas av både den lokala och regionala teknikindustrin.

Projektet löper över tre år med start 2019 och finansieras av stiftelsen med 1.500.000 kronor. 

Njudungsgymnasiet

2018-09-03

Miljoner till skogen från Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Pressinformation

Läs mer

2018-08-31

Forskningsprojekt gällande förädling, tillväxt och produktion av björk i Götaland

Forskningsprojekt bedrivs under två år i gemensam regi av SkogForsk och SLU med inriktning på förädling, tillväxt och produktion inom utbredningsområdet Götaland. Stiftelsen bidrar med 1 miljon SEK till projektet.

2018-08-31

Digital förmåga i svensk skogsindustri Göteborgs universitet

Göteborgs Universitet har genom sitt forskningscenter Swedish Center for Digital Innovation startat ett projekt för att kartlägga och exploatera digitala ekosystem och nätverk i den svenska skogsindustrin.

Deras forskning pekar på att digitaliseringen och plattformsekonomiska affärsgränssnitt kan skapa stora möjligheter för svensk skogsnäring. Samtidigt som branschen också utsätts för ett ökat förändringstryck.

Projektet pågår under ett år med en publik och löpande resultatredovisning. Stiftelsen Seydlitz MP bolagen står som huvudfinansiär av projektet genom bidrag med 1 miljon SEK.

2018-08-23

Hushållningssällskapet i Jönköpings Län

Lant- skoldagar

Syftet med stödet är att ge skolbarn en koppling till lant- och skogsbruk för ökad kunskap och ökad medvetenhet om samhället och insikten om hur det ser ut på en bondgård. Sekundärt också att föra fram möjligheten för framtida studie och yrkesval för eleverna (240 tkr).

2018-08-23

Effektivare produktion av foderspannmål

Syftet är att ta fram kunskap kring vilka sorter av foderspannmål som leder till bäst skörd för de småländska odlingsförhållanden. När fältförsöken är genomförda satsas på aktiviteter för att sprida kunskapen (180 tkr).

2018-08-23

SLU (1)

Nya djurhållningssystem för mjölkkor och kalvar (4 500 tkr fördelat på 3 år).

2018-08-23

SLU

Forskning inom juversjukdomar, främst juverinflammationer hos mjölkkor (4 800 tkr fördelat på 4 år).

2018-08-10

Ingelstad Naturbruksgymnasium

Utbildning samt utvecklad arbetsmiljö för skogsmaskinförare (100 tkr).

2018-08-10

Ljungby transportgymnasium

Utbildning av virkesbilschaufförer – (180 tkr).

2018-08-10

Nifsarpsskolan fordonsutbildning

Gymnasieutbildning av skotarförare – (300 tkr).

2018-08-10

Samarbete med Linnéuniversitetet

Samarbete med Linnéuniversitetet inom följande projekt av skoglig karaktär:

 • Universitetsskog på Farstorps gård (465 tkr).
 • Demoytor för utbildning och exkursioner (20 tkr).
 • Doktorandutbildningar vid andra lärosäten (40 tkr/år i fem år = 200 tkr).
 • Markbaserad skogsuppskattning med drönare (300 tkr).
 • Erfarenheter 15 år efter Gudrun och stormåren (110 tkr).
 

2018-08-10

Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Yrkesbytarutbildning Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Mot bakgrund av skogsbranschens stora behov av skogsmaskinförare satsar Stiftelsen Seydlitz MP bolagen tlilsammans med Stora  Segerstad Naturbrukscentrum på en ny skoglig utbildning för vuxna . Den riktar sig till den som vill byta yrke till skogsmaskinsförare  men som idag saknar tidigare utbildning och yrkeserfarenhet inom området. Utbildningen blir unik för södra Sverige och startar i början av 2019.
Bidraget från Stiftelsen uppgår till 1,6 milj SEK.

2018-06-12

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen ger mångmiljonstöd

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen har beviljat finansiering med 4.000.000 kronor av forsknings- och utvecklingsprojektet ”Leaner Tools” vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.

Stiftelsen har beslutat finansiera ”Leaner Tools” projektet vid Tekniska Högskolan med 4.000.000 kronor.

Syftet är att etablera ett forsknings- och kompetensområde vid Jönköping University inom verktygskonstruktion som tillsammans med regional industri och offentliga aktörer bidrar till innovativa verktygskoncept, effektiva konstruktions- och tillverkningsprocesser, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning.

Fokusområden kommer att vara forskning, samverkan med utbildning, verktygstekniskt centrum i samverkan med Teknikcollege och utveckling av utbildningsmateriel.

school of engineering jönköping

2018-02-14

Ökade möjligheter för teknik- och verktygsmakareutbildning i Vetlanda

Njudungsgymnasiet genomför under 2018 en förstudie för att utvärdera möjligheterna kring verktygsmakareutbildning på gymnasial nivå och verktygsmakareutbildning för vuxna och anställda vid teknikföretag.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen finansierar projektet med 200 000 kronor.

Verktygstillverkning

2017-11-13

Pressinformation

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen ger miljonstöd för skoglig utveckling.

Läs mer...

2017-11-10

Göteborgs Universitet

Digital förmåga och utveckling i svensk skogsindustri

Göteborgs Universitet har genom sitt forskningscenter Swedish Center for Digital Innovation startat ett projekt för att kartlägga och exploatera digitala ekosystem och nätverk i den svenska skogsindustrin.

Deras forskning pekar på att digitaliseringen och plattformsekonomiska affärsgränssnitt kan skapa stora möjligheter för svensk skogsnäring. Samtidigt som branschen också utsätts för ett ökat förändringstryck. Projektet kommer att löpa under 2018 med en publik och löpande resultatredovisning.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen står som huvudfinansiär av projektet genom bidrag med 1 miljon SEK.

Skogsbruksplan Furuvik

2017-11-09

Forskningsprogrammet FRAS – Sydsvensk skogsskötsel

FRAS vill bidra till vidareutveckling av skogsskötseln i södra Sverige – anpassad till dagens och fram-
tidens behov och förutsättningar.

Detta kommer att ske i nära samarbete med skogsnäringen i regionen. Forskningsprogrammet ska säkerställa kompetensbehov och bidra till en anpassad skogsskötsel i ett förändrande klimat.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen är en av huvudfinansiärerna och bidrar med 1,6 miljoner SEK till forskningsprogrammet som ska löpa under fyra år.

Kullaskogen

Alla nyheter

 • 2024
 • april
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se