Nyheter

Nyhetsarkiv Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Njudungsgymnasiet i Vetlanda satsar på viktig utbildningsinriktning för teknikindustrin!

Njudungsgymnasiet har efter genomförd förstudie 2018 kring verktygsmakarutbildning beviljats medel för utveckling av gymnasiala teknikprogrammet med inriktning mot verktygsmakare/verktygstekniker. I Sverige finns idag ingen motsvarande gymnasial utbildning med huvudinriktning mot verktygsmakare/verktygstekniker.
Satsningen välkomnas av både den lokala och regionala teknikindustrin.

Projektet löper över tre år med start 2019 och finansieras av stiftelsen med 1.500.000 kronor. 

Forskningsprojekt bedrivs under två år i gemensam regi av SkogForsk och SLU med inriktning på förädling, tillväxt och produktion inom utbredningsområdet Götaland. Stiftelsen bidrar med 1 miljon SEK till projektet.

Göteborgs Universitet har genom sitt forskningscenter Swedish Center for Digital Innovation startat ett projekt för att kartlägga och exploatera digitala ekosystem och nätverk i den svenska skogsindustrin.

Deras forskning pekar på att digitaliseringen och plattformsekonomiska affärsgränssnitt kan skapa stora möjligheter för svensk skogsnäring. Samtidigt som branschen också utsätts för ett ökat förändringstryck.

Projektet pågår under ett år med en publik och löpande resultatredovisning. Stiftelsen Seydlitz MP bolagen står som huvudfinansiär av projektet genom bidrag med 1 miljon SEK.

Lant- skoldagar

Syftet med stödet är att ge skolbarn en koppling till lant- och skogsbruk för ökad kunskap och ökad medvetenhet om samhället och insikten om hur det ser ut på en bondgård. Sekundärt också att föra fram möjligheten för framtida studie och yrkesval för eleverna (240 tkr).

Syftet är att ta fram kunskap kring vilka sorter av foderspannmål som leder till bäst skörd för de småländska odlingsförhållanden.
När fältförsöken är genomförda satsas på aktiviteter för att sprida kunskapen (180 tkr).

Nya djurhållningssystem för mjölkkor och kalvar (4 500 tkr fördelat på 3 år).

Forskning inom juversjukdomar, främst juverinflammationer hos mjölkkor (4 800 tkr fördelat på 4 år).

Utbildning samt utvecklad arbetsmiljö för skogsmaskinförare (100 tkr).

Utbildning av virkesbilschaufförer – (180 tkr).